Algemene voorwaarde - Achttax B.V. Personenvervoer

Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarde

 
Algemene voorwaarden
 • Achttax Carwash accepteert verantwoordelijkheid dat de standaard uitrusting van de wasstraat in goede staat verkeerd.
 • Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor spiegels, antennes, ruitenwissers, mistlampen, spoilers, uitwendige accessoires en modificaties.
 • U dient zelf uw antenne(s) en ander uitstekende voorwerpen in te schuiven, in te klappen of te verwijderen.
 • Wassen van voertuigen met bestickering en/of wrapping (folie) geschiedt altijd op eigen risico!
 • Bij vragen of twijfel over de geschiktheid van uw voertuig raadpleeg onze medewerkers.
 • Niet zichtbare schade of een verborgen gebrek aan je auto kan wèl zichtbaar worden na gebruik van wasstraat omdat de auto dan geheel schoon is.
 • Voertuigen voorzien van imperiaal in overleg met personeel.
 • Bestuurder dient bij het achteruit verlaten van de wasstraat rekening te houden met overig verkeer op de parkeerplaats.
 
Algemeen
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door het autowasbedrijf schriftelijk bevestigd.
 
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • autowasbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.
 • cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het autowasbedrijf.
 
Artikel 1
Uitleg gebruik
Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.
 
Artikel 2
Instructies
Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

Artikel 3
Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden
 • Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:

 • het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het autowasbedrijf is aangegeven dat de autowasinstallatie tevens geschikt is voor gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
 • De op de autowasinstallatie van toepassing zijnde afmetingen, hoogte 2.85 m, maximale breedte 2.25 m en maximale lengte 7.00 m, mogen niet worden overschreden.
 • het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten. Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het autowasbedrijf om advies te vragen. Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het autowasbedrijf te melden.

Artikel 4
Wasresultaat (programma-afhankelijk)
Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen, ingebrande vogeluitwerpselen etc. worden verwijderd.

Artikel 5
Klachten
In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van het autowasbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig te verplaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door het autowasbedrijf te kiezen programma.
  
Artikel 6
Schade
Het autowasbedrijf is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4.500,-, behoudens opzet of grove schuld. Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. Het autowasbedrijf is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Schades waarvoor cliënt meent dat het autowasbedrijf aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van het autowasbedrijf te worden gemeld. Het autowasbedrijf dient in de gelegenheid te worden gesteld, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te laten maken. Het autowasbedrijf honoreert geen verzoeken van cliënt tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf.
 
Artikel 7
Weigeren van klanten
Het autowasbedrijf kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.
 
Artikel 8
Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de klant die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier schade) worden door het wasbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan het wasbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de klant nakomen, de klant een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele was-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door klant bij wasbedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd.
Terug naar de inhoud